Adı Soyadı Lakabı
Hüseyin TARAZOGLU Gostağın Osmanın Oğlu
Mustafa KARAGÖZ Hacerlerin Tufanın Oğlu
Ismet ÇABUK Boynarinin Mehmedin Oğlu
Bekir DAGDEMIR Tahirin Osmanın Oğlu
Yunus IBIS Topal Üsüğün Alinin Oğlu
Hasan ADAK Tenekeci, Apıcının Hasan
Hasan NAZLIGÜL Hürelerin Mehmedin Oğlu
Bekir SAHIN Deli Hacının Kazımın Oğlu
Yusuf ÇABUK Boynarinin Nazimin Oğlu
Yusuf KARAGÖZ Danacının Hacının Oğlu
Ahmet KORKMAZ Sütçünün Ahmet
Yusuf DILEK Buydumcuğun Kazımın oğlu
Yakup DOGANKILIC Gıdiğin Hasanın Oğlu
Hüseyin ADAMCIL Kara Fevzinin Mehmetin Oğlu
Hasan ÖZGEN Üsülünün Haşimin Oğlu
Kamil ZANBAK Dulun Hacının Oğlu
Sükrü KALKAN Eşkiyanın Osmanın Oğlu
Ömer ADAMCIL Kara Fevzinin Üsüğün Oğlu
Mehmet IBIS Gobişlerin Hot Ömerin Oğlu
Mahmut BILEK Ümmetlerin Çamoğlunun Oğlu
Ahmet ATES Mırızın Ahmedin Durmuşun Oğlu
Muharrem KARAGÖZ Hacerlerin Tufanın Oğlu
Mehmet BAYINDIR Analığın Mahmutun Oğlu
Süleyman ICEN Cepenin Süleyman
Dursun KIZILGÜL Garibişlerin Kavalboyunun oğlu
Arif DUYARER Kempillerin Hasanın Oğlu
Adem KOÇ Sağırların Katilin Adem
Mahmut ZORBILMEZ Apığın şekirin Oğlu
Osman BICER Mastırların Osman
Haci KARAGÖZ Tufanın Mustafanın Oğlu
Mahmut ÇAPRAZ Halitlerin Ademin Oğlu
Ismail YILDIZ Çıraderesinden Uzun Osmanın Alinin O?lu
AHMET ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
HASAN ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
MEHMET ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
MEHMET IBIS GOBİŞLERİN ASİMİN OĞLU
AHMET BABAYIGIT ARZILARIN HALİLİN OĞLU
SAKIR ATES MIRIZLARIN HAŞİMİN OĞLU
ABDULLAH ZORBILMEZ Apığın şekirin Oğlu
IBRAHIM IBIS GOBİŞLERİN İBİŞİN OĞLU
MEHMET ÇABUK CİNHALİLLERİN HÜSEYİNİN OĞLU
YAKUP ZORBILMEZ DERELİ BEKİRİN OĞLU
YAKUP KALKAN KÖTÜŞÜN ALİNİN OĞLU
BÜNYAMIN ÇAPRAZ HALİTLERİN VELİNİN OĞLU
MEHMET KARAGÖZ TUFANIN MUSTAFANIN OĞLU
DURSUN ÇAPRAZ HALİTLERİN VELİNİN OĞLU
ABDULKADIR TALAS TAŞKAFANIN HASANIN OĞLU
MEHMET KARABULUT OMUCUN MAHMUTUN OGLU
MUSTAFA IBIS GOBİŞLERİN HOTÖMERİN OĞLU
YILMAZ CIMEN KÜTÜKLERİN HİLMİNİN OĞLU
DOGAN ÇABUK FALCININ SEYFİNİN OĞLU
MEHMET DIKME NECİBİN MUSTAFANIN OĞLU
MEHMET ÇAPRAZ HALİTLERİN HALİDİN OĞLU
SÜKRÜ SAVAS KOLSUZLARIN NEŞEDİN OĞLU
HALIL SAVAS KOLSUZLARIN NEŞEDİN OĞLU
DURMUS ZORBILMEZ EMİNİN KAZIMIN OĞLU
EYÜP DEMIRTAS KEL EYÜPLERİN VEYSELİN OĞLU
KADIR TIREN GİZİRİN MISTIĞIN OĞLU
NECATI ÇANKAYA İLFANLARIN CÖDENİN OĞLU
YUSUF ZİYA CAGLAR Hamdinin Hasanın Oğlu
Adem Gözde Kipiğin Yusufun Oğlu
DURSUN DIKME CİN ÜSÜKLERİN OSMANIN OĞLU
- - -
MUSTAFA ÇABUK YALAMANIN İSMETİN OĞLU
MUTTALIP BABAYIGIT ARZILARIN ÜMMETİN OĞLU
ORHAN ÇABUK FALCIGİLİN EYÜBÜN OĞLU
DURSUN TURAN ARİF HOCANIN OĞLU
OSMAN ÇABUK FALCININ YETİM MUSTAFANIN OĞLU
YILMAZ DEMIREL NUSURATIN REMZİNİN OĞLU
Durmus KOÇ Sağırların Bıdığın Oğlu
Mehmet TASDEMIR KEL EYÜBÜN VEYSELiN OĞLU
Kadir ZORBILMEZ Apığın şekirin Hüseyinin Oğlu
Mehmet CIMEN KÜTÜKLERIN HİLMİNİN OĞLU
Hasan TÜRKMEN Hamişlerin Hasan
Aydin Zanbak Dulun Hacının Torunu
Ali BABAYIGIT Arzının Alinin Arifin Oğlu
EMIN DIKME Cin Üsüğün Memişin Oğlu
YILMAZ DURSUN Kahyanın Alinin Oğlu
Seyit Dursun Takmazyn Seyit
AYHAN BABAYIGIT ELVANIN OĞLU
AHMET ATES DUL MERYEMİN OĞLU
OSMAN ICEN HORULDAĞIN HALİDİN SARININ OĞLU
ALI ILHAN Kirisin Alinin Çakıirin Oglu
ISMET IBIS KIR İBİŞİN OĞLU
YAKUP MURAT ESMENİN OSMANIN OĞLU
IHSAN GÖZDE Kel nurunun mıstığın oğlu
MUSTAFA DEMIREL Nusuratın oğlu
ALI BABAYIGIT ARZILARIN HALiLiN OĞLU
MEHMET DEMIREL TAHSiNiN OĞLU
MUSTAFA ATES MIRIZLARIN HAŞiMiN TORUNU
MUSTAFA BICER KARA ŞÜKRÜLERiN MEHMETiN OĞLU
AHMET ÇABUK YETiM MUSTAFANIN OĞLU
ASIM CAGLAR SAMiNiN OĞLU
MURAT DEMIREL OMULUNUN KAMiLiN ÖMERiN OĞLU
MAHMUT ÇABUK YETiM MUSTAFANIN OĞLU
YUSUF DURSUN KahyanIn Alinin Dursunun Oğlu
SEVKET IBIS Şevketin Halilin Oğlu
Sinan SANAL Kaymakamların Badılının Oğlu
Muttalip Karagöz Bilalin Bödünün Oğlu
Faruk IBIS İBİŞİN OĞLU
Halit Icen HORULDAKLARIN ŞÜKRÜNÜN OĞLU
Ahmet Hamurcu Ceniklerin Asimin Oğlu
Eyup Cabuk Yetim Mustafanın Oğlu
Ali İhsan YAYLA Cımbırlının İhsan
Adem DEMİREL Omulunun İsmailin Oğlu
Halil KORKMAZ Sütçünün Halil
Yahya Murat Arikeleklerin Mustafanın Oğlu
Faruk ÇAPRAZ Halitlerin Nurunun Oğlu
Ahmet Murat Eğri Keleklerin Mehmetin Oğlu
Oktay Murat Eğri Keleklerin Mehmetin Oğlu
Ramazan Aykaç Çıraderesinden Deli Hüseyinin Oğlu
Mahmut Coşkun Keçellerin Hacını Oğlu
Mehmet Dikme Cin Memeğin Abdullahın Oğlu
Eyüp Çabuk Falcının Seyfini Oğlu
Bekir Hamurcu Karahocanın Oğlu
Adem Karagöz Yosmanın Adem
Mesut Yorulmaz Sabitin Mehmetin Oğlu
Halil Çabuk Karamoarların Halil
Yusuf Çabuk Falcının Eyübün Oğlu
Halil Durhan Combanın Mustafanın Oğlu
Mehmet Zambak Dulun Hacının Torunu
Mustafa Gözde Müdürün Mehmetin Oğlu
Duran Doğan Kurdün İsmailin Oğlu
Murat Çabuk Karamorların Mustafanın Oğlu
Adem Çabuk Karamorların Mustafanın Oğlu
Ahmet Bozkurt Omunun Ahmet
MUSTAFA ÇABUK CİNHALİLLERİN HAŞİMİN ALİNİN OĞLU
ZEYNEP ATEŞ Çıtının Kızı
ALİ ÇALDIRAN KADİRİN OĞLU
Hasan YILDIZ Haveyin Hasan
Veysel TALAS Daşkafanın Hasanın Oğlu
Sabit YORULMAZ Sabitin Alinin Oğlu
Mahmut DİKME Necibin Mustafanın Oğlu
Memduh AYKAÇ Haydarın Oğlu
Yusuf ADAK Keçelilerin Asimin Oğlu
Çelebi DUYARER Kempirin Hasanın Oğlu
Mehmet Özgen Yaşar Özgenin Oğlu
Mustafa İçen Horuldakların Sarı
Mehmet Adak Aliciğin Mehmet
Aydın Zanbak Dulun Hacının Torunu
Dursun Çapraz Halitlerin Velinin Oðlu
Faruk Ibis Göbüslerin Ibis ' in oglu
Mustafa Çabuk
Þevket (Hacý) Ýbiþ Göbüþlerin Þevket in Torunu
Osman Çabuk Yetim Mustafanýn Osman
Doðan Çabuk Falcýnýn Seyfinin oðlu
yusuf savaþ Deli ömerin torunu[kolsuzlardan]
mehmet doðan ...
isak murat aðri kelekler
Mehmet Ibis Gogbislerden Halilin Torunu
mehmet çabuk efsane
Kadir ZORBÝLMEZ Apýðýn Þekirin Torunu
Tarýk COÞGUN Keçellerin ömerin oðlu
DURSUN DURHAN ARÝF HOCANIN DURSUN
Osman Caglar Lakabim yok varsada bilmiyorum
Mesut Savas Kýz Bekir`in Torunu , Apýþýn oðlu
Þahin (Ali) ÇAÐLAR Hamdilerin Ali
Cafer ÞANAL Kaymakamlarýn Cafer
Hüseyin ÇAÐLAR Kuru Osmanlarýn Hüseyin
Çelebi ARICI Çakýrýn Ýriza'nýn Çelebi
Osman KARABULUT Mandýcýlarýn Osman
Mehmet ZORBÝLMEZ Apýðýn Þekirin Torunu
Uður COÞGUN Kecellerin Ömer'in Oðlu
Yakup ÇÝMEN -
Mehmet ÇÝMEN Kütüklerin Mahmudun Oðlu
Adem MURAT Esmenin Osmanýn Oðlu
Ömer COÞGUN Keçellerin Hacýnýn Oðlu
MURAT BABAYÝÐÝT ÜMMETÝN TORUNU
HASAN BABAYÝÐÝT ARZULAR
Gülistan MURAT BÝLÝR -
Ö.Faruk KOÇ
MUTTALÝP BABAYÝGÝT ÜMMETÝN OÐLU
ali duyarer kempirler
Yusuf Dursun takmazin ahmetin torunu
Bünyamin ÇAPRAZ Halitlerin Velinin Oðlu
Ýsmail BOZKURT -
Hasan BOZKURT -
Ahmet BOZKURT Omonun Oðlu
Ýsmet Ýbiþ Durmus
Hasan NAZLIGÜL HürülerinHasan
ÖMER ÇABUK ömer
Bekir Çabuk Gýndabýn Halilin Oðlu
Engin Uður Ateþ  -
Ali Ateþ Mýrýzlarýn Haþimin Oðlu
YUSUF DÝLEK -
BEKÝR DOÐAN KARABEKÝR
Nazým Çabuk Cephe'nin Nazik'in Torunu, Cýrýllar, YUSUF'un oðlu
Mustafa ZORBÝLMEZ ----------
OSMAN ARICI ÇAKIRLARIN ALÝ NÝN OÐLU
Adullah ZORBÝLMEZ -----------
Mahmut ZORBÝLMEZ Apýðýn Þekirin oðlu
sabit yorulmaz sabitlerin sabit
Veysel BABAYIGIT ARZULAR
mahmut zanbak bilinmiyor
salih koç manas
orhan çabuk baba
MUSTAFA ÞANAL YOK
EROL CAGLAR CAGI
AHMET KOÇ KÜRDOMARLARIN VEYSELÝN OÐLU
MURAT DEMIREL omulunun kamilin ömerin oglu
mustafa babayiðit arzularýn mustafanýn torunu
þükrü yorulmaz sabitlerin alinin oðlu
adem çabuk cinhalilerin hüseyinin oðlu
BURAK NAZLIGÜL HÜRÜLERÝN ÖMERÝN TORUNUYUM
AHMET DOÐAN KÜRT
engin caglar derbentli engin
uður dikme cin memiðin hidayetin oðlu
bekir zanbak dulun hacýnýn torunu
TURGUT ZORBÝLMEZ DERELÝ BEKÝR'ÝN YAKUP'UN OÐLU
mehmet umut dursunun oðluyum
yunus emre koç kurdomarlar
turgay)oktay murat eðri keleklerin mehmetin oðlu
AYDIN YORULMAZ SABÝTÝTLRÝN ALÝNÝN OÐLU
mehmet zorbilmez emini oglu
ayhan yorulmaz sabitin ali ni oglu
HARUN BABAYÝÐÝT ÜMMETÝN OSMANIN OÐLU
Yasin Çimen Kutüklerin helminin torunu
Yakup KALKAN -
ali korkmaz corcorun ömerin oðlu
MUSTAFA ZORBÝLMEZ EMÝNÝNKAZIMIN
fatih çabuk gariplerin hacýnýn torunu
seyfi çapraz halitlerin seyfi
hasan DOÐAN çýradereli Pala bekirin oðlu
Ahmet Hamurcu Cenikler in Asimin Oglu
ahmet doðan yok
mehmet babayigit ümmetin torunu
þükrü karagöz bödünün oglu
mehmet dikme cinmemik
ibrahim talas takavitlerden kara mehmetin torunu
MURAT YORULMAZ SABÝT'ÝN Torunu
mahmut yorulmaz kara sabitin torunu
muteber yorulmaz sabitin torunu
sevgi yorulmaz Arzularýn Arif'in Alinin kýzý
mahmut yorulmaz sabitin torunu
salih yorulmaz kara-sabit-oglu
ahmet adak godekler
yýlmaz demirel ceritler
Mustafa Biçer KARA MUSTAFANIN TORUNU BIYIKLARIN EKREMÝN OÐLU
Mehmet Özgen Karahavsalin Yasar´in Oglu
salim çaðlar hamdilerin
SONER ÇAÐLAR HAMDÝLERÝN
Nezaket yorulmaz-durhan penpenin kizi
emrah aykaç yok
KAHRAMAN ÖNAL YOK
ÝSMAÝL HOKKA YOK
ömer nazlýgül kelömer
mehmet nazlýgül hoca
OSMAN TARAZOÐLU Gostaðýn Osmanýn Torunu
MUSTAFA SAVAÞ YOK
Uður COÞGUN Kücük Mehmet'in torunu
Yakup Özgen Üsülünün torunu, karacanin oglu
Ali Ilhan Nazirenin ali
ahmet türkmen ado ahmet
murat nazlýgül yok
Ihsan Taskin Kara Sabitin - Salihin Torunu
Sabit Yorulmaz Salih Yorulmazin Oglu
MEHMET ÇABUK CÝNHALÝLLERÝN HÜSEYÝNÝN OGLU
ismail yýldýz KÖR ALÝNÝN OÐLU
mustafa çabuk gýndabýn torunu
BATTAL YALÇIN ÞAHMÝNÝN DAMADI
TEKMÝLE ÝÇEN ( YILMAZ) KÖRCELERÝN ÖMERÝN KIZI
ÖMER ÝÇEN KÖRCELERÝN ALÝNÝN OÐLU
mehmet karabulut omucun torunu
Ahmet Aykac Alisennin oglu
Emrah Solmaz Deli Kazýmýn Torunu
Veysel ÇANKAYA ÝRFANLARDANIM
osman türkmen hamiþlerin kara alinin torunu osman
Bayram AYKAC Deli Huseyinin torunu
mustafa karagöz tufanýn oðlu
cengiz içen horuldaklardaným þükrünün torunu
mustafa babayiðit ümmetin torunu
ahmet babayiðit arzularýn ahmet
mehmet Çimen Kütüklarin Hilmi nin oðlu
yahya demirel omulunun osmanýn oglu
ADEM ZORBÝLMEZ GARÝBÝLLER
mustafa nazlýgül hürülerin mahmutun oðlu mustafa
Ýsmail Ýçen Horuldaklarýn Þükrünün Torunu
halil savaþ neþetlerin halil
Harun DUYARER Kýr Mehmet'in torunu
Adem Coþgun .
MUSA KARAGÖZ (TUFANLARIN) MUSTAFANIN OÐLU
mürsel demirel omulunun kamilin osmanýn oglu
murat türkmen garevellerin yakubun oglu
kadir ibiþ deli kadir
mehmet zanbak mozaðýn oðlu
Mustafa Bilek Ümmetlerin Çamoðlunun Oðlu
OSMAN ZORBÝLMEZ GARÝBÝLLERÝN ÝBRAHÝMÝN OÐLU
yahya DURSUN KAYALARIN YAHYA
Hacý Ýbiþ Gobiþlerden Ýbiþ'in Torunu
yusuf çabuk falcýgilin eyubun oglu
harun çimen kütüklerin hilminin torunu
murat çabuk karaomarlarýn mustafanýn oglu
osman daðdemir tayýrlarýn osman
CEMÝL ATEÞ GARÝPLERÝN HACININ TORUNU
ömer korkmaz corcorun ömerin torunu
mehmet murat münisenin oglu
zehra düzcan neciplerin mahmutun kýzýyým
MUSA DAÐDEMÝR ...
muhammed enes bozkurt kürd omonun tarunu m.enes
ahmet DAÐDEMÝR .............
ayþe zambak hacýalinin torunu
harun daðdemir münübüscü ismetin torunu
burak murat munisenin torunu
Yunus Bozkurt ysbt
Ahmet Emre Taþdemir Kel Eyüplerin Mehmetin oðlu
Mustafa Taþdemir Kel Eyüplerin Mehmetin Oðlu
kadir çabuk cin halillerin hüseyinin oðlu
makbule çapraz halitlerin seyfinin kýzý
münise murat esmenin osmanýn gelini
gülbahar çapraz halitlerin seyfinin hanýmý
Merve Çapraz halitlerin seyfinin kýzý
Yasin Ýnan Gýtlýkçýlarýn kasým ýn oðlu
Hasan DOÐAN çýradereli Pala bekirin oðlu
Asým KORKMAZ corcorlar
mehmet biçer hoca
Mehmet Zanbak Dulun Hacýnýn Torunu
asým cabuk karomarýn asimin torunu
ahmet capraz halitlerin farugun oglu
Mustafa Türkmen Hamislerin Hasanin oglu
sümeyye duyarer yavrunun oðlunun kýzý
songül coþgun keçellerin mustafanýn kýzý
büþra murat esmenin osmanýn torunu
yasin duyarer yok
sait dilek dj sait
mehmet çabuk memo
ahmet coþgun keçellerin hacýnýn torunu
adem gözde kipiðin torunu
yasin çabuk sinyal
adem türkmen dj akman
osman ibiþ çamoglu
fatma nazlýgül kelömerin torunu
Celal Cankaya Celallar
Ömer Dagdemir Tayýrlar
Hasan Hamurcu Ceniklerin Asimin Oðlu
selim DURSUN tahmazlar
Muharrem Çabuk Kahmalin torunu
Nazım Çabuk Hasim tekkenin torunu
sümeyye duyare sümbül
mustafa adak alicik in torunu
Bayram Daðdemir Tayýrlar
MUSTAFA ÞANAL YOK
Yakup Karagôz Danacýnýn hacýnýn oglu
hüseyin bozkurt kurt omo`nun oðlu
Ahmet Duyarer Hacilar
ahmet bozkurt kurt omo`nun torunu
Kazým Dilek Kücük adam
hasan TÜRKMEN Gavrýk Hasan
Yakup ibis Göbislerin Sevketin Torunu
sait dilek abdullahýn oglu
Ömer Türkmen Garavelilerin akifin oglu Haci Ömer
cengiz içen þükrünün torunu
Salih Kilicaslan yok
hasan. özgen üsülününtorunu"
fatih adak ümmetlerin torunu
Kenan Demirdað Gizirlerin Kenan
Emin Dikme Cinüsükler
Yýlmaz Dursun Kayalar
Eyüp Talas -
osman adak alicigin torunu
mükremin þanal panda
mustafa ibiþ yok
mustafa duyarer yavrunun oðlu
ABDULLAH AYKAÇ ALÝÞENÝN OÐLU
FATÝH DEMÝREL YOK
murat gozde topal hasan in oglu
kasim gozde topal hasan.in oglu
KEMAL GOZDE Kelnurunun Mistigin Oglu
yusuf aykaç çýlgýn kasap çýradereli
Mehmet Taþdemir KEL EYÜPLERÝN VEYSEL'ÝN OÐLU
HASAN TALAS daþkafalar
ENES KARAGÖZ kurunun oðlu
KAZIM DILEK Abdullahýn oðlu
Yusuf Tren Gizirlerin torunu
Mesut TALAS Tahavitlerin ibrahim'in torunu kara memet'in oðlu
osman ibiþ yok
selma aslan ari keleklerin mustafanýn torunu
fatoþ özgen abdgghfbnvn
yusuýf koc kürtomarlarýn hacýnýn oglu
mehmet DEMÝREL OMULUNUN TAHSÝNÝN OGLU
uður aykaç çýraderesinden sülo emminin torunu
aysegül özgen zehirli sarmaþýk
cennet özgen cadýýýýýýýýýý
haþim özgen yok
Mehmet Türkmen karavellerin memet
osman KARAGÖZ kokulunun torunu
Bekir Dogan Kurt huseyinin torunu
Bugrahan Dogan Bekir Dogan in ogluyum
emrah solmaz deli hacýlarýn kazýmýn kýzýnýn oglum emrah
Ali BABAYÝÐÝT ARZULARIN HALÝLÝN OÐLU ALÝ
þükrü karagöz bödünün oglu
mahmut arýcý çakýrlar
bekýr karagöz bödünün oglu
Emine DEMÝREL ...
Ahmet TOPUZ zöhreler
ali korkmaz çapan oðlu
mahmut bilek çamoðlunun mahmut
Abdülkerim Çabuk Apdoun torunu
Recep Karabulut -
SENA NUR ZORBÝLMEZ YAÐRUNUN OÐLUNUN TORUNU SENA NUR
mustafa hasýrcý göbeklin¡n hal¡l¡n torunu
yusuf içeN HORULDAKLARIN AHMETÝN TORUNU
DAVUT ÝÇEN HORULDAKLARIN AHMETÝN OÐLU
mehmet babayiðÝT ÜMMETÝN TORUNU
HASAN DOÐAN ÞAFAK SEZER [SÝTANDAPCI]
Ýdris coþgun Küçcük Memme'tin Ýdris
MEHMET ADAK GODEKMEMMETLER
Erbay OPAN adonun torunu
Feyzullah COÞGUN Küçük Mehmetlerden
ahmet karagöz kuru
yasin doðan mestonun oðlu
durmuþ zorbilmez eminoglu
mustafa KARAGÖZ yok
Hacý Mustafa koç kürt ömerler
Celebi Dogan Kürthüseyinin celebinin oglu
MUSTAFA KOÇ KÜRT ÖMERLER
Adem ÇABUK Garaomarlarýn MUSTAFA'nýn oðlu
MUSTAFA ARICI ÇAKIRLAR
AHMET GÖZDE KÜÇÜK ASKER
hacý mustafa koç kürt ömerler
mustafa demirel aligulu
mehmet adak topal mustafanýn oðlu
Ahmet Dursun bilmiyorum
hacý DOÐAN sato'nun oðlu çýradereli
yakup karagöz kokulunun oglu
fazlý karagöz kokulunun oglu
MUSTAFA ADAK ÜMMETLERÝN HATUNUN TORUNU
yasin Türkmen berber
faih adak yok
ufuk ibis gobislerden ibis ismetin oglu
hacýmustafa koç kürt ömerler
bekir zanbak dullarýn bekir
DURSUN DURHAN HAFIZLAR,ZELHANIN HÜSEYÝNÝN OÐLU
Samet Ýbiþ Ummetlerin hatýnýn kýzýnýn küçük oðlu
ayhan babayiðit baba
alirýza koç kürt ömerler
mustafa bilgin ahmet hocanýn torunu yusuf un oðluyum
hacý mustafa koç kürt ömerler
ali rýza yorulmaz sabitler
Mahmut Murat Münisenin Oðlu
Mustafa Biçer -
Hakan ZANBAK Mozaðýn torunu
Hasan ZANBAK Mozaðýn torunu
Hasan ZANBAK Körün oðlu
Zeynep ZANBAK Körcenin alinin kýzý
Hatice ZANBAK Omucun torunu
Mehtap ZANBAK Mozaðýn torunu
BEKÝR KIZILGÜL GARÝBÝÞ
Mustafa DOGANKILIC GIDISLER(AHMET DOGANKILIC´IN OGLU)
Mahmut Çapraz Halitler
osman ibiþ çamoglununtorunu
yusuf babayiðit arzularýn mustafa,nýn torunu
yahya murat agýr kelekler
mustafa ibiþ yok
mustafa adak ypok
osman adak yok
OSMAN TARAZOÐLU Gostaðýn Osmanýn Torunu
Yasin Babayigit Arzularin Alinin Arifin Torunu
harun uçarsu gardiyan
mehmet babayiðit arzular
ibrahim karagöz bödünün torunu
fatih demirel yok
furkan babayiðit arzular
CENGÝZ içen yok
Ahmet Ibis Yok
þükrü karagöz baba yorgun
ÖZLEM DÝKME NECÝPLER
idris coþgun küççük memmetin oðlu
HACER KARAGÖZ KOKULUNUN TORUNU
murat çabuk yok
Metin UMUT Rüstemin oðlu
mehmet demirel firari_reis
ismail adak memet hocanýn ( sarý hocanýn) küçük oðlu
yasin gözde birindar
murat adak GODEK MEHMET'ÝN TORUNU
Haci Kilicaslan Tomafillerin Haci
yasin gözde deli coban
ÝBRAHÝM ADAK yok
yücel kerti aligülü ve daþkafanýn torunu
mehmet çimen kütükler
YUSUF DURSUN KAYALAR
Mahmut Çabuk -
HUSEYIN ADAMCIL KARA FEVZIGIL
bekir talas takavitlerin hasanýn oðlu
HÜSEYÝN KARAGÖZ DANACILARIN HÜSEYÝN
hasan zorbilmez dereli bekirin torunu
ADEM MURAT murat elektironik
Eyyup DEMÝRTAÞ MÜSLÜMELER
ismail coþgun küçük mehmetlerden
Mustafa Ibis göbislerin Mahmutun torunu
Murat Duyarer Hacýlarýn Torunu
Hilal Yilmazer ...
MUSTAFA ÇABUK APICININ TORUNU
ömer ÝBÝÞ gobiþler
nagihan dursun kayalar
RAMAZAN AYKAC ciraderesi
ömer yozgatlý ömer
MUHARREM DEMÝREL ceritler
merve talas yok
yelda daðdemir yok
MUSTAFA ADAK D
ÇAKIR ÞANAL KAYMAKAMLAR
süreyya doðan malesef ykk
çiðdem karagöz --
þükrü karagöz bödünün oðlu
dursun daðdemir tayýr oðlu
huseyýn karagoz danacýlar
hüseyin doðan kürt hüseyinin veleahtý
abdullah adak yakýþýklý
Murat İÇEN Oto Tamirci
haydar içen horuldaklarýn mehmetin oðlu
Ahmet KOÇ ...
ahmet türkmen karavellerin zebeyin seyfinin oðlu
YUSUF AYKAÇ YsFyKc
mustafa koç kürtömerler
Mehmet Babayiðit Ümmetler
Eyyup DEMÝRTAÞ MÜSLÜMELER
davut içen horuldaklar
mehmet demirel firari_reis
süleyman yücel imam
ramazan yüceldi goo ibiþler
hüseyin biçer karaþükrüler
ibrahim gözde kaymakamlar
rýza çandýr sagýr rýzanýn torunu
yasemin karagöz mandacýlarýn torunu-tufanýn oðlu mustafanýn gelini
Muhammet Türkmen -
buse gül karagöz tufanoðlu mustafanýn torunu
mustafa buðra karagöz tufanýn mustafanýn torunu hacý karagözün oðlu
Þevket Þanal Þevket Hoca
murat korkmaz corcurlar
Hüseyin Türkmen Kara Mahmutun Oglu
dursun daðdemir tayýrlarýn oðlu dursun
hasan talas rahmetli hasan talasýn torunu
sinan þanal badýlýnýn oðlu sinan
Mustafa hasýrcý göbeklinin hüseyinin oðlu
yunus emre KOÇ kurdomarlar
Niyazi Koç Kürdomarlar
ENES DEMÝREL yok
(Halil) Ibrahim Yildiz Uzunosman (Karasakalli oglu); Ciraderesinden
ümit türkmen KARA MAHMUT
RAMAZAN AYKAC DELIHUSEYININ OGLU
MUAMMER AYKAC YJK
yusuf çabuk garaomarlarýn yusuf
kemal çabuk düdükcünün oðlu
HÜSEYÝN ADAK ÇALIKUÞUNUN OGLU
furkan babayiðit arzularýn hasan torunu
murat dilek kazimin oglu
furkan babayiðit ümmetler
MUAMMER AYKAC YK
bekir babayiðit arzular
hacý mustfa koç kurdomallar
Osman Dikme -
VEYSEL KOÇ KÜRDOMARLARIN OSMANIN OÐLU
mehmet koç kürtomarlar
HACI MUSTAFA koç kürtomarlar
MUSTAFA DEMÝREL FERMAN R3!S
mahmut NAZLIGÜL Hürülerin Mahmut,un Torunu
MUSTAFA ZAFER MURAT AÐIRKELEKLER
MUHARREM MURAT ESMENİN OSMANIN TORUNU
Mesut ADAK YOK
ufuk KARAGÖZ danacıların torunu
HACI MUSTAFA KOÇ kürdomarlar
Mehmet Babayiğit yok
muhsin BABAYİĞİT YOK
şükrü karagöz bödününoğlu
ALİ OSMAN DURSUN KAYALAR
burak nazlıgül hürülern ömer
YUSUF DAĞDEMİR TAYIRLARIN YUSUF
Osman Nuri Çapraz Nuri Çaprazın Torunu
Mehmet Çabuk Tahirin mehmetin torunu
İbrahim DURHAN Conbanın oğlu derler babama(Mustafa DURHAN)
BEKİR KIZILGÜL GARİBİŞLER
mahmut adak sarıhocanin mahmut
MEHMET FATİH TOPUZ ZÖHRELER
MEHMET TOPUZ ZÖHRELER
SABİHA TOPUZ ZÖHRELER
AHMET TOPUZ ZÖHRELER
MUSTAFA TOPUZ ZÖHRELER
ibrahim adak ÜMMETLER
adem demirel kalıpcı
ayse ilhan Nazire'nin Ali'nin kiziyim
osman ibiş ibiş
Burak aykaç YOK
Ömer Çabuk Il
ESRA TOPUZ DURUSOY ZÖHRELER
şükrü karagöz yok
mustafa yorulmaz ZABİDİN torunu
Ramazan Aykaç Yok
ilhami çimen KÜTÜKLER
Furkan Doğan YOK
osmAN İBİŞ YOK
şükrü yorulmaz sabit,lerin alinin oğlu
HACIASLAN DEMİREL -
DURMUŞ TALAS -
SEYİD DURSUN -
YUSUF ZİYA ÇAĞLAR -
Furkan Duyarer hemşirr
ÖMER ÇABUK GARAMALLARIN OĞLU YUSUFUN OĞLU
Mustafa DOĞANKILIÇ GIDİŞLER(AHMET ÇAVUŞUN)OĞLU.
MUSTAFA HASIRCI GOBEKLININ TORUNU
ismail biçer bıyıklıların osmanın torunu
Murat Şanal Kaymakamlar
Mustafa Doğankılıç Gıdişler
Muttalip Zorbilmez Dereli bekirin halilin oglu
ÖMER ADAMCIL ÖMER ADAMCIL
BAYRAM DAĞDEMİR BAYRAM DAĞDEMİR
ÇELEBİ ARICI ÇELEBİ ARICI
YASİN AYKAÇ YASİN AYKAÇ
Salih Hamurcu Cenikler ahmet hamurcu nun oğlu
Ahmet Coşgun Kecellerin Mustafa'nın oglu
Hasan Babayiğit Tomafillerin eysanın torunu
Mahmut Zanbak Misti çiğin oglu
Yilmaz Cabuk
Hacı İBİŞ Göbişlerin İbişin Torunu, İbrahim İbişi Oğlu
Eyüp Çabuk Falcının Mustafanın Oğlu
Mustafa Biçer Kara Şükrüler